ЗА ПРОГРАМАТА АУПТ (Активни услуги на пазара на труда)

        Целта на програмата е да активизира пазара на труда, да насърчи разкриването на нови работни места, да окаже помощ на лица в неравностойно положение на пазара на труда да развият и използват своя човешки капитал; да допринесе за повишаване на трайната заетост в страната и особено в райони с висока безработица и бедност.
        Проектът "Планиране на местното икономическо развитие" цели да помогне на общността да развие своята икономика и да създаде нови работни места чрез идентифициране на местните ресурси, възможности и маркетинг за привличане на потенциални инвеститори. Цялостната реализация на проекта преминава през три етапа:
          1. Първоначални проучвания и изграждане на местен капацитет за планиране на икономическото развитие на общността
          2. Подробни изследвания на местния икономически потенциал
          3. Изработване на комуникационна стратегия и рекламни материали за популяризиране на местния икономически потенциал и инвестиционни проекти.
        Местното икономическо развитие е разширяване на икономическата база чрез ефективно разпределяне и използване на наличните ресурси. Икономическо развитие може да бъде всяка една дейност, която стимулира създаването на нови работни места и допълнителни доходи, което подобрява качеството на живот на местните жители.
        Планиранете на местното икономическо развитие спомага за създаване на ефективни партньорства в общността; пренася ноу-хау чрез по-широко включване на жителите в процеса на планирането; инициира устойчиви дейности/услуги на общинско ниво, които подобряват бизнес средата; подпомага местни организации за развитие на бизнеса и за запазване/създаване на работни места.

> Повече информация