ВИЗИЯ ЗА МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РАКИТОВО

 

Община Ракитово е устойчиво развиваща се общност, с развита и пълноценна икономика, съобразена с местните условия, ресурси и традиции. Общината е привлекателно място за живот, със съхранена природа и добра инфраструктурна база, която е в състояние ефективно да обслужва населението и местния бизнес.

 

Приоритетни области:

·        Административен апарат и местна власт

·        Икономическо развитие

·        Инфраструктурно осигуряване и жизнена среда

·        Ресурсна база и ефективно природоползване

 

Стратегически цели

·        Укрепване и разширяване на административния капацитет на общинската администрация

·        Качествено административно обслужване на местните хора и бизнеса

·        Осигуряване на качествено и професионално ориентирано образование

·        Повишаване на заетостта и доходите на хората

·        Подобряване на инфраструктурното осигуряване и подобряване достъпността в общината

·        Стимулиране на инвестициите

·        Развитие на конкурентноспособни промишлени производства, съобразени с условията и традициите в общината

·        Развитие на  биологично животновъдство и земеделие

·        Развитие на туризъм като алтернативен  и допълнителен източник на икономически  растеж в общината

·        Опазване на околната среда