СРАВНИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА

 

Географско положение

·        територията на общината е разположена в регион със сравнително съхранена природа и значително биологично и ландшафтно разнообразие, което в комбинация с наличните в общината и в съседните общини рекреационни ресурси е сериозен потенциал за развитието на алтернативни форми на туризъм;

·        чрез ІІІ-класната пътна връзка Пазарджик-Велинград, преминаваща през западната част от територията на общината, тя се свързва с вътрешността та страната и бързите трасета на АМ Тракия и АМ Марица.

 

Природно-ресурсен потенциал

·        наличие на красива и съхранена природна среда, благоприятстваща развитието предимно на “меки” форми на туризма (познавателен, екотуризъм и др.);

·        агроклиматичните условия позволяват отглеждане на земеделски култури, характерни за планински и полупланински условия;

·        значително водно богатство от повърхностни и подземни води, благоприятстващи развитието на краткотраен седмичен отдих и риболовен туризъм;

·        изключително голямо горско богатство и добро общо състояние на горските ресурси в общината, които имат важно стопанско, водоохранно, противоерозионно и рекреационно значение.

 

Демографска ситуация

·        поради факта, че две от трите населени места в общината са градове (Ракитово и Костандово), преобладава градското население;

·        повишена мотивация сред младите хора в общината за повишаване на квалификацията им и образователното им ниво, поради осъзнаването на предимствата по-високата образователна степен при търсенето и намирането на работа.

 

Местна икономика

·        след 2000 г. се забелязва нарастване на нетните приходи от продажби на фирмите в общината, което говори за икономическа стабилизация;

·        наличието на малки предприятия в общината е предпоставка за по-голяма адаптивност и гъвкавост на местната икономика към предизвикателствата на пазарната икономика;

·        относителна макроикономическа стабилност на малките предприятия в общината;

·        наличие на значителен трудов ресурс с традиции в земеделието и горското стопанство, дърводобива и дървопреработването, леката и хранително-вкусовата промишленост;

·        наличие на свободни терени за инвестиции;

·        наличие на образовани и предприемчиви млади хора в общината;

·        значителен потенциал за развитие на горското стопанство и за добив на недървесни горски ресурси (билки, горски плодове, гъби, дивеч, рибни ресурси и др.);

·        засилен контрол върху незаконните сечи в горите;

·        наличните природни и антропогенни туристически ресурси са предпоставка за развитие главно на „меки” форми на туризма – еко- и селски туризъм, познавателен, културен туризъм и др.;

·        относителната близост до други значими туристически обекти в региона позволява включването на местните забележителности в общи маршрути за региона.

 

Работна сила и пазар на труда

·        след 2000 г. равнището на безработицата е намаляло наполовина, въпреки че все още е два пъти по-високо от средното за страната;

·        в ход са различни проекти за насърчаване на заетостта и в сферата на социалното подпомагане с цел намаляване на високата социална цена на прехода.

 

Състояние на техническата инфраструктура

·        развити са шосейни и връзки с областния център и с общинските центрове на съседните общини;

·        на територията на общината се обслужва част от транспортния трафик на областта и региона от и към Южна България;

·        относително добре развита енергийна и съобщителна инфраструктура;

·        водоснабдени и канализирани са и трите населени места в общината.

 

Екологична ситуация

·        чиста и съхранена природна среда на територията на общината;

·        общото състояние на компонентите на околната среда е добро – няма територии и обекти, които се отнасят към 14-те “горещи екологични точки” в страната;

·        липсват големи предприятия, които да замърсяват въздуха, водите и почвите на територията на общината;

·        екологичното състояние на почвите позволява производство на екологично чиста продукция по европейски стандарти;

·        не е констатирано влошаване на радиационната обстановка в областта;

·        в общината има натрупан значителен опит в разработването и реализирането на различни програми и проекти в областта на рационалното използване на природните ресурси и опазването на околната среда.

 

Териториална структура

·        поради разнообразната природна среда наличие на разнообразна териториална структура на общината, позволяваща многофункционално и комплексно използване;

·        значителният дял на горските територии и териториите с речни течения и водни обекти благоприятства развитието на горското стопанство и туризма;

·        наличие на големи населени места с потенциал за развитие и богат духовен живот.