ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

 

Демографска ситуация

 

Брой и динамика на населението

Демографската ситуация в община Ракитово е резултат от действието на фактори и влияния, които от една страна са характерни за Р България, а от друга специфични за територията на общината и обусловени от нейното историко-културно, социално-икономическо и демографско развитие. Съществено влияние оказват брачността, раждаемостта и смъртността, миграцията, полово-възрастовата, етническа, религиозна и образователна структури на населението. Те влияят на формирането на човешките ресурси в община Ракитово, както в количествено, така и в качествено отношение. 

Данните за броя и структурите на населението са резултат от провежданите периодични преброявания на населението и съответните изчисления чрез естествения и механичния прираст, получени от текущата демографска статистика за годините между преброяванията. Източник на данните за естественото и механичното движение на населението са образците ЕСГРАОН - ТДС: съобщение за раждане, съобщение за сключен граждански брак, съобщение за прекратен граждански брак, съобщение за смърт и адресна карта за настоящ адрес. Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година. За периода 2003-2005 г. броят на населението на общината намалява. Това е характерно и за областта, района за планиране и страната. Намаляването на населението в община Ракитово е основен неблагоприятен фактор за бъдещото й развитие. Това ще доведе до ограничаването на работната сила и възпроизводствения потенциал. За общината е характерно и по-бързия темп на намаляване на населението за периода 1965-2003 г. През 2005 г. населението на общината наброява 15620 души, от които 7866 жени. Техния дял е 50.36%.

 

 

            Общината включва 2 града и 1 село. Жителите на гр. Ракитово наброяват 8304 души или 53.2 % от населяващите общината. В другият град на общината – гр. Костандово, живеят – 4356 души, а в село Дорково – 2960 души.

 

Брой жители

Селища

Население %

Под 200

-

-

200-499

-

-

500-999

-

-

1000-1999

-

-

Над 2000

3

100

 

Естествено възпроизводство на населението

При настоящия анализ трябва да се има предвид, че отделните демографски съвкупности се отнасят, както следва: ражданията - към онова населено място, където е настоящият адрес на родителите (майката) на новороденото; умиранията - към населеното място, където е настоящият адрес на починалото лице; сключените бракове - към населеното място, където е настоящият адрес на мъжа; бракоразводите - към населеното място, където е бил настоящият адрес на двамата съпрузи до момента на раздялата.

През последните години изселванията от общината към други региони на страната и извън нея доведоха до значително влошаване на демографските структури, а чрез тях и до проблеми в естественото възпроизводство на населението. Това личи от тенденциите в динамиката на основните демографски процеси – брачност, разводимост, раждаемост и смъртност.

Коефициентът за брачност показва броя на сключените бракове на 1 000 души от населението. Изчислява се (в промили) като отношение на броя на сключените бракове през годината и средногодишния брой на населението през същата година. През изследвания период (2003-2005г.) години нивото на брачност показва покачване (вж. приложената таблица), но тя все още е ниска, поради застаряването на населението и отказа от сключване на бракове при сегашните социално-икономически условия в общината. С най-висок коефициент на брачност се отличава гр. Костандово

Коефициентът за разводимост показва броя на разводите на 1 000 души от населението. Изчислява се (в промили) като отношение на броя на разводите през годината и средногодишния брой на населението през същата година. Както и при брачността, стойностите на разводимостта в общината се увеличават през изследвания период и достигат 0.5, но въпреки това са по-ниски от тези за областта, района за планиране и страната. В общината с най-висок коефициент на разводимост се отличава гр. Ракитово.

 

Населено място

Коефициент на брачност

Коефициент на разводимост

гр. Ракитово

3.1

0.7

гр. Костандово

4.4

0.2

с. Дорково

3.7

0.3

* представени са само населените места в които има сключени бракове или извършени бракоразводи през 2005 година и са изчислени в ‰

 

Наред с тенденциите в динамиката на брачността и разводимостта, през последните години има тенденция към увеличаване на раждаемостта в общината. Понятието „раждане" означава завършване на бременност, която има за резултат раждане на дете. То включва ражданията на живородени и мъртвородени деца, от които се изключват абортите. В показателя „раждания" се включва броят на живородените и мъртвородените деца, а не случаите на раждания, които могат да бъдат с едно, две или повече деца. Коефициентът за раждаемост показва броя на живородените деца на 1 000 души от населението. Изчислява се (в промили) като отношение на броя на живородените деца през годината и средногодишния брой на населението през същата година. За живородено се смята дете, което при завършване на бременността, независимо от продължителността й, е с тегло 1 000 или повече грама и е дало признаци на живот. Признаците на живот са дишане, сърдечна дейност, пулсация на пъпната връв или волево движение на мускулите. При наличието на един от тези признаци се смята, че детето е родено живо. Родилен плод с тегло по-малко от 1 000 грама, се приема за живородено, ако е преживял 6-ия ден от раждането си.

Коефициентът за раждаемост показва броя на родените лица на 1 000 души от населението. Изчислява се (в промили) като отношение на броя на родените лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.  

За изследвания период, коефициентът на раждаемост в община Ракитово е по-висок от средния за страната, района за планиране и областта.  С най-висока стойност той е в гр. Ракитово, следван от с. Дорково и гр. Костандово.

От демографска гледна точка все пак това означава ниска раждаемостта за общината и се дължи на понижената плодовитост на жените в родилна възраст и на намаляването на техния брой. Тоталният коефициент на плодовитост (среден брой деца, които една жена ражда през целия си детероден период) се движи около 1,2 – 1,5 деца през, което е ниска стойност за този показател, т.е. имаме стеснено възпроизводство на населението. Теоретично определеният минимум за осигуряване на просто възпроизводство на населението е 2,1 живородени деца.  Проявяващият се в момента отрицателен ефект от намаляващия брой на жените в родилна възраст ще дава отражение върху възпроизводството на населението и през следващите десетилетия. Причина за това са както негативните промени във възрастовата структура на жените на възраст 15-49 г., така и намаляващият абсолютен размер и относителен дял на момичета на възраст от 0 до 14 г., които ще участват във възпроизводството на населението през следващите десетилетия. Промяната се дължи на измененията в социално-икономическите условия, а от там и в ценностната система на жените - на преден план излизат такива ценности като завършване на образованието и осигуряване на работа. Ето защо усилията на общината (и на държавата) трябва да бъдат насочени към създаване на подходящи условия за раждането, отглеждането, възпитанието, материалната обезпеченост и социалната реализация на децата. Нужна е не само национална, но и общинска политика свързана с реализирането в максимална степен на идеала на българското семейство - семейство  с две деца чрез създаването на подходящата социално-икономическа среда за тяхното отглеждане и възпитание.

Един от най–тревожните демографски проблеми в общината в момента е относително високото ниво на смъртност – обща, преждевременна и детска. Основен фактор, обуславящ динамиката в общата смъртност е процесът на демографско остаряване. Този процес се характеризира с промени във възрастовата структура на населението и се свежда до намаление на относителните дялове на младите лица и увеличаване на дела на по-старите. Свръх-смъртността на мъжете е закономерно явление и се дължи на начина на живот, повишен риск в условията на труда и стрес. Необичайното повишаване на тази свръх-смъртност у нас се дължи и на съществените икономически и социални промени  в прехода към пазарна икономика. Намаляването на влиянието на рисковите фактори, обуславящи свръх-смъртността на мъжете в интервала между 40 и 59 години, а и общо за всички възрасти, ще допринесе за понижаване равнището на общата смъртност в страната.

Коефициентът за смъртност показва броя на умрелите лица на 1 000 души от населението. Изчислява се (в промили) като отношение на броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

За изследвания период, коефициентът на смъртност в община Ракитово е по-нисък от средния за страната, района за планиране и областта. С най-нисък показател е гр. Ракитово, следван от гр. Костандово и с. Дорково.

Динамиката и нивото на детската смъртност са важни показатели за жизненото равнище в общината. Основните причини за високата детска смъртност могат да се търсят в по-лошите материално-икономически условия на живот, затруднения достъп до здравни грижи и здравни ресурси и по–ниското образователно ниво и др.

 За мъртвородено се смята дете, което при завършване на бременността не е показало признаци на живот и дължината му е 35 и повече сантиметра или бременността е продължила не по-малко от 28 седмици. Към мъртвородените деца не се отнасят абортите, които представляват преждевременно прекратяване на бременността по изкуствен или естествен начин. Коефициентът за детска смъртност показва броя на умрелите деца на възраст до 1 година на 1 000 живородени деца. Изчислява се (в промили) като отношение на 1/3 от умрелите деца на възраст под 1 година от предходната година плюс 2/3 от умрелите деца на възраст под 1 година от изследваната година и броя на живородените деца.

Коефициентът за детска смъртност въпреки, че намалява през изследвания период, остава по-висок от средния за страната, района за планиране и областта.

Коефициентът за естествен прираст показва броя на увеличението (намалението) на населението на 1 000 души. Изчислява се (в промили) като отношение на разликата между броя на живородените и броя на умрелите през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

За изследвания период общината се отличава с положителен естествен прираст. Същото важи и за населените места в нея.

 

Област/ Община

Брачност

Разводимост

Раждаемост

Смъртност

Детска смъртност

Естествен прираст

Година

2003г.

2005г.

2003г.

2005г.

2003г.

2005г.

2003г.

2005г.

2003г.

2005г.

2003г.

2005г.

България

9.3

4.3

1.5

1.9

8.6

9.2

14.3

14.7

12.3

10.3

-8.5

-5.5

Южен централен район за планиране

3.8

4.2

1.2

1.7

8.6

9.1

13.5

13.9

12.6

12.7

-4.9

-4.8

Област Пазарджик

3.5

3.5

1.0

1.5

8.8

9.8

13.2

13.5

12.7

12.3

-4.4

-3.7

Община Ракитово

2.9

3.6

0.2

0.5

12.2

12.8

9.8

9.7

5.2

25.0

2.4

3.1

 

Населено място

Коефициент на раждаемост

Коефициент на смъртност

Коефициент на детска смъртност

Естествен прираст

Гр.Ракитово

13.7

9.1

35.1

4.6

Гр.Костандово

10.8

9.9

21.3

0.9

С.Дорково

13.2

10.8

-

2.4

* Данните са за 2005 година, и са изчислени в ‰.

 

Миграционни процеси

Показателите за механичния прираст на населението показват запазване на тенденцията за увеличаване на външните миграции предизвикани от лошата икономическа обстановка и високия % безработица. Направленията на миграциите са - от селата към общинския и областния център и от областта към големите градове в страната или чужбина. Главните причини са привлекателността с възможностите за намиране на работа и по-доброто състояние на инфраструктурата.

Потенциалните емигранти са на възраст 20-35 години, а 75% от потенциалните емигранти са със средно и висше образование, т.е. напускат млади и образовани хора, в които държавата е инвестирала и които се адаптират по-лесно към изискванията на пазарната икономика. Емигрирането на млади и високо образовани хора има сериозни икономически и социални последици за бъдещото развитие на страната.

Емиграцията оказва силен негативен ефект и върху възпроизводството на населението, тъй като чрез “износа” на жени в родилна възраст се понижава равнището на потенциалната бъдеща раждаемост, не само за следващите 10-15 г., но и за много по-дълъг период от време – 40-50 години.

Мотивите за емиграция през последните години се свързват с осигуряване на трудова заетост, с по-високи доходи и по-висок жизнен стандарт на емигрантите. Тази мотивация се допълва и от стремежа за образователна и професионална реализация.

Очакваните промени в стопанския и социалния климат в страната и нейното интегриране в европейските структури могат да въздействат положително върху външната миграция.

Механичното нарастване (намаление) в териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица в (от) дадено териториално отграничение.

Общината се отличава с отрицателен механичен прираст. Единственото населено място с положителен прираст е с. Дорково. То е и единственото населено място, което има и положителен естествен прираст и поради тази причина нараства.

 

Миграционни процеси в община Ракитово (2003-2005г.)

 

 

2003г.

2005г.

Район/ област/ община

заселени

изселени

Мех. прираст

заселени

изселени

Мех. Прираст

България

152269

152269

0

150196

150196

0

Южен централен

35732

38712

-2980

33852

36824

-2972

Пазарджик

3893

5084

-1191

3591

4805

-1214

Ракитово

151

225

-74

180

234

-54

 

Сравнение на миграционните процеси в община Ракитово с тези в страната и област Пазарджик

 

Страна , област и община

Заселени

Изселени

Механичен прираст

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

България

150196

70216

79980

150196

70216

79980

0

0

0

Южен централен

33852

15591

18261

36824

17074

19750

-2972

-1483

-1489

Пазарджик

3591

1562

2029

4805

2162

2643

-1214

-600

-614

Ракитово

180

74

106

234

100

134

-54

-26

-28

 

Миграционни процеси по населени места в община Ракитово (2005г.)

 

Населено място

Заселени

Изселени

Механичен прираст

Гр.Ракитово

91

146

-55

Гр.Костандово

38

52

-14

С.Дорково

51

36

15

 

Гъстота на населението. Полово-възрастова структура и етническа структура.

При анализа на географското разпределение на населението може да се използват редица показатели, които биха премахнали описателността и биха засилили научността. Най-често използваният показател е географската гъсто­та на населението, който се изчислява като постоянното  население в определена територия се раздели на площта на територията в км2. Общината се отличава с почти два пъти по-ниска географска гъстота на населението спрямо същата за страната, района за планиране и областта.

Общината се отличава с по-малка географска гъстота на населението в сравнение с страната, района за планиране и областта.

 

Страна/район/област/община

Гъстота

България

70

Южен централен

70

Пазарджик

67

Ракитово

63

 

Полът е един от най-важните признаци на човека, от който зависи участието в естественото възпроизводство, мястото в семейството, социалния статус и участието в трудовия процес.

Съотношението между мъжете и жените се определя основно от половата диференциация на смъртността и раждаемостта. Taka например съотношението между момчетата и момичета­та при новородените е 105:100, или от 1000 живородени 510 са мом­чета. С нарастването на възрастта съотношението между по­ловете все повече зависи от смъртността, която е no-висока сред мъжете, omkoлkomo сред жените над 40-годишна възраст.

От демографска гледна точка най-благоприятна е половата cmpykmypa, при която лекият превес на мъжете се запазва до пен­сионна възраст, а превесът на жените в тази възрастова грани­ца също е незначителен. Подобна благоприятна полова cmpykmy­pa има голямо значение за поддържане на оптимална брачност, а чрез нея и на оптимална раждаемост, От друга страна, по-високият дял на мъжете в трудоспособна възраст е благоприятен от гледна точка на формирането на трудовите ресурси. При значи­телен превес на жените над мъжете, както е в развитите стра­ни, се нарушава нормалното естествено възпроизводство на на­селението. Следователно от особена важност е наличието на рав­новесие между половете в детеродна възраст.

До голяма степен половата cmpykmypa на населението е след­ствие от състоянието на възрастовата му cmpykmypa. При по-млада възрастова cmpykmypa обикновено и половата cmpykmypa е по-благоприятна.

Половата cmpykmypa зависи и от миграционната подвижност на населението. Обикновено мъжете са no-мобилната част от населението, и това води до промени в половата cmpykmypa на определени територии. Тази мобилност е свързана с психическата им нагласа по отношение условията за труд.

В общината преобладават жените, като изключение прави само село Дорково.

 

 

Община Ракитово

гр. Ракитово

гр. Костандово

с. Дорково

Мъже

7754

4116

2155

1483

Жени

7866

4188

2201

1477

 

            Продължилите вече повече от две десетилетия негативни тенденции в развитието на демографските процеси доведоха до значими промени във възрастовата структура на населението. Продължава да се задълбочава процесът на неговото остаряване. Този процес оказва влияние върху формирането на трудовия потенциал на страната и най-вече върху неговото възпроизводство.

            Възрастова структура на населението е разпределение на населението по възрастови групи. Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст се определят съгласно Наредбата за пенсиите, приета с Постановление № 30 на МС (ДВ, бр. 21б17.03.2000 г.). Възрастта в навършени години се изчислява въз основа на датата на раждане и датата на съответното демографско събитие, т.е. възрастта, която лицата са достигнали при настъпване на събитието. Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години. В броя на населението на възраст 0 години са включени само живородените през съответната година. Родените в предходни години, но регистрирани през отчетната година деца, са включени в общия брой на ражданията, а са разпределени в съответните възрасти на населението.

Мъжете са повече в по-младите възрастови групи до 49 г. Във възрастовата група 50-59 г. има относително изравняване на половете. След това делът на жените започва плавно да расте и достига до почти двойни стойности спрямо мъжете след 80 годишна възраст. Но това като цяло е характерно за страната и се дължи на по-високата средна продължителност на живота при жените.

Негативните тенденции в развитието на демографските процеси задълбочават промените във възрастовата структура на населението, както в страната, така и в областта. Положението в общината обаче е друго. Процесът на демографско застаряване все още не е навлязъл в изключително тревожен етап. Този процес оказва влияние върху формирането на трудовия потенциал в общината и най-вече върху неговото възпроизводство. Полово-възрастовите пирамиди показват, че има увеличаване на населението в най-младите възрасти. На територията на общината съществува тенденция към увеличаване на населението в подтрудоспособна възраст, поради увеличената раждаемост. Това ще доведе и до увеличаване в бъдеще на населението в трудоспособна възраст и достатъчна работната сила в общината. Същевременно населението в пенсионна възраст също ще нараства, което ще повишава и социалното натоварване на икономически активните лица в общината и ще увеличава натиска върху бюджета. Сред лицата в подтрудоспособна и в трудоспособна възраст преобладават мъжете, докато сред населението в пенсионна възраст значително преобладават жените. В настоящия момент половата структура на населението в общината е благоприятна за естественото възпроизводство и трудовото участие на населението.

 

 

 

 

Застаряването на работната сила в условия на динамичен пазар на труда с постоянно променящи се изисквания към квалификацията и професионалните умения на заетите, поражда необходимостта от непрекъснато повишаване на общия потенциал и учене през целия живот на работната сила.

Нарастващият брой и дял на старите хора (на 65+ г.) поставя сериозни предизвикателства пред социално-осигурителната система, системата за социално подпомагане и здравеопазването.

 

Население под, в  и над трудоспособна възраст към 31.12.2005г. в Рбългария, Южен централен район за планиране, област Пазарджик, община Ракитово

 

 

Общо

Под трудоспособна възраст

В трудоспособна възраст

Над трудоспособна възраст

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

България

7718750

3743327

3975423

1143164

587204

555960

4909852

2569176

2340676

1665734

586947

1078787

Южен централен

1921178

933828

987350

289790

149201

140589

1220021

639355

580666

411367

145272

266095

Пазарджик

297781

146269

151512

49279

25386

23893

188853

100192

88661

59649

20691

38958

Ракитово

15620

7754

7866

3125

1612

1513

10029

5306

4723

2466

836

1630

 

Населението в подтрудоспособна възраст е по-голямо от населението в надтрудоспособна. Общината се отличава с по-голям дял на население в подтрудоспособна възраст в сравнение със средния за страната, района за планиране и областта. Същото важи и за населението в трудоспособна възраст, докато населението в надтрудоспособна възраст е под средното за областта, района за планиране и областта.

 

Население под, в  и над трудоспособна възраст към 31.12.2005г. в %

 

Област/община/населено място

Под трудоспособна

В трудоспособна

Над трудоспособна

България

14.8

63.6

21.6

Южен централен

15.1

63.5

21.4

Пазарджик

16.6

63.4

20.0

Ракитово

20.0

64.2

15.8

 

Въпреки това не трябва да се пренебрегва факта, че остаряването на населението е процес, който има сериозни последици в различни сфери на обществения живот: икономическия растеж, спестяванията и инвестициите, работната сила и заетостта, пенсионната система, здравеопазването и грижите за възрастните, трансферите между отделните поколения, формирането на семействата и жизнените планове и др.

Коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението в „зависимите" възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в „независимите" възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти. Стойностите на този показател са по-ниски от средните за страната, района за планиране и областта.

 

Коефициент на възрастова зависимост – 2005 г.

 

България

Южен централен район

Област Пазарджик

Община Ракитово

44.5  

44.8

44.9

43.7

 

На фона на конфликтите в региона на Балканския полуостров, главно на религиозна и по-малко на етническа основа, страната ни е пример за функциониращ български етнически модел. Поради разнообразието на населението в етническо отношение, за вземането на правилни управленски решение на национално, регионално, областно или общинско ниво е нужен анализ на етническия състав на населението. Той заедно с демографските процеси оказва влияние върху изменението на броя на лицата от основните етнически групи. Непознаването на тенденциите в изменението на броя на тези лица на фона на демографската криза, може да засили тенденцията социално-икономическите проблеми да придобият етнически характер. Данните са от последното преброяване на населението през 2001г. и съгласно Инструкцията на Националния статистически институт за попълване на преброителните карти, етническата група представлява „общност от лица, родствени по произход и език и близки по бит и култура”. Трябва да се има предвид, че преброяваните лица сами определят етническата си група, а тази на децата се определя от техните родители. 

            На територията на общината преобладава населението от българската етническа група. С най-малък дял то е представено в гр. Ракитово. Там с голям дял се отличава населението от ромската етническа група.

 

Етническа структура на населението в община Ракитово по населени места в % (2001г.)

 

Населено място

Българи

Турци

Роми

Други

С. Дорково

80.94768

0.394867

13.32675

5.330701

Гр. Костандово

87.86553

0.322358

8.887866

2.924246

Гр. Ракитово

57.9022

0.637845

32.71911

8.740846

 

Образователна структура

Важен фактор за потенциалното икономическо развитие на общината в условията на съвременното икономическо развитие се явява образованието. Обикновено се приема, че по-високо образователно ниво означава по-висок интелектуален потенциал на човешките ресурси. То характеризира по косвен начин качеството и средното равнище на уменията на населението, като от своя страна се явява индикатор за човешкия потенциал на общината. Анализът на образователната структура на общината обхваща пълнолетното население по степени на завършено образование. През последните години ниската раждаемост определя абсолютното и относително намаляване на контингента от лица, включени в предучилищното, основното, средно и висше образование. На тази база се формира и намаляване на педагогическия персонал. Въпреки това се наблюдава нарастване на придобиване на степента „магистър” сред този персонал, което от своя страна е възможност за прилагане на съвременни методи за обучение и съответно възпитание на децата. Тенденцията, жени да преобладават в учителската професия се наблюдава и в общината.

Образователната система играе водеща роля за повишаването на качествените характеристики на човешкия капитал в съответствие с целите на Лисабонската стратегия на Европейския съюз за изграждане на икономика, основана на знанията. Образователното равнище на населението, както  и възможностите за обучение и възпитание на децата, предоставяни от образователната система, оказват значимо въздействие и върху репродуктивното поведение. 

Въпреки задоволителното общо образователно равнище, се наблюдава нарастване на неграмотността и увеличаване на дела на отпадащите от училище, особено в средното образование. Тези негативни тенденции оказват пряко въздействие върху текущата демографска ситуация в страната, както и върху бъдещото репродуктивно поведение на населението и качественото му възпроизводство. Особено тревожен е фактът, че нарастването на неграмотността и увеличаването на дела на отпадащите от училище са съсредоточени в нискодоходни и някои етнически групи от населението.

Изключително неблагоприятно въздействие върху бъдещото демографско развитие оказват и увеличаването на неграмотността и влошаването на образователната структура сред младите хора до 24 години. Ниският образователен статус затруднява изграждането на механизми за самоконтрол и отговорност в репродуктивното поведение. Неграмотността в редица случаи се съпровожда със социални рискове – безработица, бедност, липса или недостатъчни грижи за здравето и образованието на детето, отклоняващо се понякога поведение - всичко това оказва отрицателно въздействие по отношение на децата и тяхното развитие. Ниското образователно равнище и ниската сексуална култура са преки фактори, определящи негативните параметри на демографското състояние - занижено репродуктивно здраве, висока детска и майчина смъртност, голям брой аборти и др.

На територията на общината преобладава населението с основно, под основно и средно образование.

 

Население по степен на образование към 01.03.2001 година

 

 

Община

 Висше

 Полу-висше

 Средно

 Основно

Под основно

 Негра- мотни

 Дете

 Непока-зано

Ракитово

365

336

3770

5948

3813

351

1265

20

 

Все повече ще нараства значението на професионалните умения и знания на работната сила с висша квалификация. То нараства все повече в сферата на съвременните индустриални, информационни и комуникационни технологии, както и в сектора на услугите (например туризма). Тези обстоятелства изискват формирането и провеждането на адекватна общинска политика с цел задържането на подобни специалисти в общината. Не трябва да се пренебрегва и факта, че за българското общество образованието традиционно се приема за висша обществена ценност. 

Осигуряването на качествено и широко достъпно образование като средство за решаване на стратегическата задача за високо качество на човешкия капитал, очертана от съвременните условия на икономически и социален живот и критериите за евроинтеграция, изисква комплексните усилия на много институции.

 

Работна сила и пазар на труда

 

Политиката по заетостта на община Ракитово следва да бъде съобразена с изискванията за адекватност към европейските и световни стандарти, отразени в Европейската стратегия по заетостта и нейните приоритетни направления, препоръките на Международната организация на труда (МОТ), на Организацията за икономическо сътрудничество и развитите (ОИСР) и други международни организации. При определяне на приоритетите в политиката по заетостта на община Ракитово се отчитат вече разработени програмни и стратегически документи на българското правителството, Националния план за икономическо развитие, насоките в Стратегията за развитие на човешките ресурси и др. Необходимо е провеждането на текущ мониторинг, както и специализирани изследвания върху пазара на труда в общината.

В националната си нормативна уредба Република България е извършила съответната подготовка по отношение транспониране достиженията на правото на ЕС, които е необходимо да се следват и на местно ниво Основополагащ документ на политиката по заетостта в краткосрочен и средносрочен план са насоките на Европейската стратегия по заетостта и директивите на ЕС по въпросите на равното третиране, професионалното обучение и други области, свързани със заетостта.

Влезлият в сила от 01.01.2002 г. Закон за насърчаване на заетостта (изм. и доп. от март 2003 г.) урежда обществените отношения при насърчаването и подпомагането на заетостта, професионалното информиране и консултиране, обучението за придобиване на професионална квалификация на безработни лица и на заети лица. Необходимо е провеждането на активна социална политика, която оказва влияние върху причините, а не върху последствията, и която ще спомогне за създаване на справедлив социален ред в общината. Прилага се диференциран подход към различните социални групи и предоставяне на различни възможности на всяка от тях за решаване на проблемите при спазване на изискването за оптимизиране ефективността на социалните разходи. Активната политика на пазара на труда се финансира предимно от държавния бюджет. Така се осигурява възможността програмите за заетост и за повишаване на пригодността за заетост да се изпълняват при регулярно и осигурено финансиране.

Въпреки привеждането на съдържанието на политиките и на трудовото законодателство в съответствие с европейски и международни изисквания проблемите на пазара на труда в община Ракитово не са решени. Обхващането на безработните лица от активните политики остава ниско.

Приоритет на регионалната политика по заетостта на общината е развитието и повишаване качеството на човешкия капитал. Този приоритет напълно съответства с целите на Европейската стратегия по заетостта, Меморандума за учене през целия живот, Програмата „Образование и обучение 2010 г.”, Интегрираните насоки за растеж и заетост 2005-2008 г., Съвместния доклад за оценка на приоритетите в политиката по заетостта на България, Стратегията по заетостта 2004-2010 г. и Националната стратегия за продължаващото професионално обучение 2005-2010 г.

За повишаване качеството на човешкия капитал в общината е необходимо да се работи за:

·        определяне на потребностите от професионално образование и обучение в съответствие с нуждите на пазара на труда;

·        развитие на инфраструктурата и подобряване на организацията на професионалното обучение на възрастни;

·        проучване на международния опит за валидиране на знанията и уменията, придобити чрез неформалното и самостоятелното учене.

Пазарът на труда в община Ракитово включва два основни компо­нента: трудова заетост и безработица.

            Данните за заетостта на населението на община Ракитово показват, че през 2005 г. броят на заетите възлиза на 2 027 д. Конкретните данни показват, че числеността на заетите по сектори е намаляла.

            Отрасловата структура на заетостта в община Ракитово през 2005 г. показва следното разпределение:

·        Първичен сектор (включващ отраслите селско и горско стопанство и добивната промишленост) – 254 д.;

·        Вторичен сектор (отрасли от промишлеността) – 749 д.;

·        Третичен сектор (включващ обслужващите отрасли) – 1024 д.

Отрасловата структура на община Ракитово се дефинира с ясно изразен превес на заетите в областта на сектора на услугите. Другите два сектора от икономиката на общината имат второстепенно значение в структурата на заетите в общината по отрасли. Трябва да се отбележи и факта, че представената по-горе структура е със значително занижен брой на наетите лица в секторите на добивната промишленост и селското стопанство, поради високия брой на самонаетите лица и невъзможността на националната статистика да ги отчете поради естеството на възприетата методология на събирането на статистическата информация.

На територията на общината през 2002 г. са концентрирани 5,4% от работната сила на областта. По коефициент на заетост общината заема 9 място, а по равнище на безработица 1 място, от общо 11-те общини в областта. Броят на заетите в аграрния сектор за общината за същата година е 6,3% от този за областта, а за секторите на индустрията и услугите, тези стойности са съответно 1,1 и 4,4%.

На графиката по-долу е представена средната работна заплатите на заетия персонал в общината и страната за периода 2001 – 2004. В представените данни заетия персонал включва както ангажираните лица по служебни, така и тези по трудови правоотношения.

 

 

В община Ракитово показателят е доста условен, тъй като работещите в частния сектор се водят на трудов договор и осигуровки на минималната работна заплата за страната, а получават по-големи суми на ръка. От друга страна най-вече в областта на леката промишленост са характерни почти символични работни заплати. Що се касае до обществения сектор тук нещата са фиксирани в рамките на бюджета и възможностите за коректив са нищожни.

В областта на индустрията се наблюдава известна вариация в заплащането на персонала, като с най-високи стойности се характеризира производство на продукти от други неметални минерални суровини. Висока доходност се наблюдава както в сферата на селското стопанство, така и в областта на услугите. Най-висока доходност за заетите има финансовото посредничество от третичния сектор. Високо платени в общината са дейностите, свързани с държавното управление и отбраната, както и задължителното обществено осигуряване.

Характерно за община Ракитово е и мобилността на работната сила и нейната териториална ориентация. Тя може да се определи като основен поток към по-големи населени места в областта, атрактивни с известна стабилност в икономическите показатели на своето развитие.

Заетостта е понятие за икономическата реализация на работната сила в общината. Биха могли да се отличат две основни причини за намаляване процента на заетост на населението. На първо място това са неблагоприятните демографски тенденции, и преди всичко - интензивните емиграционни процеси и стареенето на населението. На второ място – намаляването на производството и закриването на голям брой работни места в държавните и общинските предприятия. Най-разпространените форми на заетост днес са т.нар. „временна” и „частична”. При частичната заетост, работната седмица е 40 часа, но може да бъде и по-малка. Предоставят се няколко свободни дни или е на лице възможност за ползване на по-дълъг платен и неплатен отпуск при запазване на работното място. При това положение се увеличава продължителността на работния ден на частично заетите лица. Една от формите на този вид заетост е работа на две длъжности – така наречената „двойна” заетост.

Съществува и „временна” заетост, при която сключеният договор за работа е за срок от 4 седмици. Именно тя е най-разпространената в община Ракитово. Тази форма дава редица предимства на работодателя. В случая той наема лицето и уговаря условията и съответно възнаграждението за положеният труд без контрол; винаги може да пристъпи към уволнение, без да носи отговорност пред синдикатите; не плаща за отпуски по болест, а освен това няма задължения да извършва разходи за нужната квалификация на работещите. Относително неблагоприятната характеристика на образователната структура на община Ракитово отново ограничава потенциална на района за развитие, особено в сферата на иновациите.

Равнището на безработица в община Ракитово (26 % към 31.12.2005 г.) е по-високо от средното за страната (10.73 %).

Регистрираните безработни през 2005 г. в общината са 2 084 (средногодишен брой). От тях до 29 г. вкл. са 520 д., т.е. 25 % от общия брой на безработните лица са младежи. Безработицата сред младежите се отразява неблагоприятно върху настоящата и бъдещата им реализация. Основни причини за това са: несъответствие между броя на завършилите учебни заведения с определени професии и специалности и реалното търсене на пазара на труда; изискванията на работодателите да наемат на работа работници и специалисти с професионален опит и трудов стаж; липса на квалификация, специалност и професия сред част от безработните младежи. Броят на продължително безработните лица (с регистрация повече от 1 година) е 1 152, а като относителен дял - 55.3 % - по-нисък от средната стойност за страната (56.0 %). Тези лица са неравнопоставена група на пазара на труда, те съставляват близо половината от безработните в общината. Постепенно те губят трудовите си навици, квалификация и мотивация и възможностите им за започване на работа намаляват. Поради тези причини са включени в национални програми за заетост.

 

 

Регистрираните към 31.12.2005 г. В община Ракитово безработни лица са 2 084, като за периода 2003 – 2005 г. вкл. техният брой е намалял с 378. В проценти пък безработицата е намаляла за същия период от време с 15.4 %.

През 2005 г. в община Ракитово безработните лица са включени в следните национални и регионални програми за заетост и обучение: НП “От социални помощи към осигуряване на заетост, НП “Помощ за пенсиониране”, НП “Асистенти на хора с увреждания”, Програма “Заетост на младежи с висше образование в публичната администрация”, НП “Компютърно обучение на младежи”, Програма за насърчаване на заетостта и професионалното обучение в областта на пчеларството. Мерките за насърчаване на заетостта за безработни младежи до 29 г., младежи с намалена трудоспособност, за придобиване на професионална квалификация, започване на самостоятелна стопанска дейност и др. са свързани със ЗНЗ.

Основните проблеми на община Ракитово в сферата на заетостта и безработицата са свързани със: неравномерна заетост на населението на общината през различните сезони от годината; висок дял на продължително безработните, на лицата с ниско образование, без специалност и професия.

Тенденциите в развитието на заетостта и безработицата очертават нарастване броя на заетите лица и постепенно намаляване на безработицата, при запазване на високото й равнище - над средното за страната.

Приоритетите в заетостта и безработицата са взаимосвързани и се отнасят до увеличаване на заетостта, включване в национални и регионални програми за заетост, намаляване на безработицата, запазване и съхраняване на населението, в т.ч. на трудовите кадри.

Равнището на безработица в общината следва тенденцията към намаляване през последните години, но все още е високо и се задържа малко над средните стойности за страната и за областта:

Достъпът до пазара на труда е затруднен, особено за уязвимите групи от населението: жени, млади хора до 29 г. и хора над 50 г.

Интерес при определянето на бъдещото развитие на общината представлява и делът на безработните млади хора, които са гражданите на утрешния ден. От първостепенно значение при подготовката и изграждането на бъдещата роля на младите хора в общината е образованието и обучението им. Обучението е развитие, чрез изучаване или практикуване на специфични познания, изисквани от конкретната работа: способност за работа с машини, способност за работа с други хора, компетентност за съответната дейност. В съвременния свят на глобална икономика и информационни технологии младите хора трябва да бъдат обучени и образовани за т.нар. "индустриално мислене", т.е. за работа, при която да мислят самостоятелно, сами да решават проблеми, да мислят как да подобрят производителността, да работят по-ефективно с колегите си.

В много страни от ЕС и Източна Европа изпитват сериозни трудности при осигуряване на възможности за добра работа с добро заплащане при наемането на млади хора. Обучителните системи, създадени преди 20-30 години започнаха да изчерпват своите възможности и ресурси за усъвършенстване при новите икономически условия на пазарната икономика и започнаха да се проявяват неефективните елементи на тази система.

В община Ракитово групата на безработните млади хора до 29 години е една от групите в най-неравностойна позиция на пазара на труда. За разлика от други групи в неравностойно положение, младежите проявяват по-активна нагласа по отношение включването в курсове за квалификация, търсене на работа и започване на частен бизнес.

            Положителен ефект в развитието на общината може да се търси в активните мерки за защита при безработица и насърчаване на заетостта. Те са свързани с подобряване на равнището на професионална квалификация на работната сила, особено на безработните лица, което е недостатъчно адекватно на пазарните изисквания. Бавното нарастване на общата заетост в общината се дължи предимно на по-високата икономическа активност на населението в частния сектор. Постепенно се наблюдава и бавно нарастване на доходите на домакинствата. Въпреки това средните стойности на този показател на домакинство остава по-нисък от средното за областта и района за планиране. Значителна част от доходите на населението се формира от работна заплата и от социални трансфери (пенсии, семейни добавки за деца, обезщетения на безработни и други социални помощи). Сериозните проблеми в общината се свързват преди всичко с висока безработица, неразвит пазар на труда, ниски доходи на населението, ниска обезпеченост на населението със здравни грижи и възможности за образование. Заведенията за социално подпомагане и здравните заведения са с остаряла материално-техническа база.

            Основните причини за поддържането на нивото на безработица в общината са както от икономически, така и от демографски характер.

Община Ракитово разполага със значителен трудов ресурс, но поради ниска квалификация и образователен ценз, както и липса на изграден поминък, този ресурс разчита предимно на социални помощи или временни програми за заетост, което не представлява решение на проблема в дългосрочен мащаб, а е явление с незначителен ефект за бъдещето.

Намалението на средногодишния процент безработни се дължи предимно на провежданите мероприятия по разкриване на програми за временна заетост например: “От социални помощи към заетост”, “Помощ при пенсиониране” и др., които обхващат предимно безработни без или с ниска степен на квалификация и образователен ценз.

Увеличаването на броя ангажираните в сферата на услугите е свързано с провеждането на активна регионална политика в областта на образованието и преквалификацията на населението на общината.

Социалната политика на община Ракитово като фактор за нарастване на заетостта е пряко свързана с използването на редица инструменти и лостове, с които се оказва помощ при подготовката и квалификацията на работниците, стимулиране на работодателите при откриване на нови работни места, въвеждане на някои ограничения при използването на неквалифициран труд, определяне границите на минималната работна заплата и пр. Като неразделна част от социалната политика на общината са мерките за стимулиране или ограничаване на емиграцията и имиграцията на работна сила. Предприемат се действия за разширяване обхвата на номенклатурата и подобряване качеството на услугите на пазара на труда, както и на тяхната системност, навременност, достъпност, ефикасност и ефективност. При управлението на пазара на труда е необходимо да се полагат усилия за по-добра обвързаност на политиките на национално, регионално и общинско равнище и създаване на условия за пълноценно участие на социалните партньори в разработването и реализирането им.

Съгласно Закона за насърчаване на заетостта, Министерският съвет ежегодно утвърждава Национален план за действие по заетостта, който се осигурява финансово от държавния бюджет, програма PHARE и други източници, а след приемането на страната в ЕС преди няколко месеца и от финансовите инструменти на ЕС Планът придобива все по-голямо значение като основен инструмент на политиката по заетостта и на местно равнище. В него се формулират, както целите и механизмите за реализиране на националната политика по заетостта и човешките ресурси, така и конкретните проекти и програми, които се реализират през годината. Националният план за действие по заетостта ще операционализира ежегодно конкретните действия и мерки за постигане на целите, заложени в Стратегията.

С приемането на Р. България в ЕС през 2007 г. страната трябва да се включва пълноценно в процеса на изпълнение на Европейската стратегия по заетостта. Разработваният Национален план за действие по заетостта е представен в Европейската комисия и следва да бъде оценен от нея. Неговото прилагане ще бъде и в основата на осигуряването на заетостта и на местно равнище.

Съгласно Закона за насърчаване на заетостта, за намаляване на младежката безработица, Министерството на труда и социалната политика реализира редица мерки за повишаване пригодността и осигуряване на заетост на младежите, част от които се реализират по следните програми:

·        Национална програма "Компютърно обучение за младежи";

·        Национална програма "Социална интеграция и професионална реализация на младежите - възпитаници на домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа в България";

·        Проект "Занаятчийско обучение по дуална система, пилотен проект 2004 г." ;

·        Проект "Професионално обучение" - ФАР 2000;

·        Проект "Инициативи на пазара на труда" - ФАР 2001;

·        Проект BG 0202.01 "Насърчаване на заетостта сред младежите" (2003 - 2006г.);

·        Програма "Заетост на младежи с висше образование в публичната администрация";

·        Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост", осигуряваща субсидирана заетост и социална интеграция на безработни лица, обект на месечно социално подпомагане, чрез разкриване на работни места в общополезни дейности и предоставяне на социални услуги, както и повишаване на пригодността им за заетост, чрез включването им в обучение за повишаване на уменията и квалификацията им, за ограмотяване и придобиване на професионална квалификация;

·        Насърчителните мерки, предвидени в Закона за насърчаване на заетостта: стимулирането на работодателите да разкриват работни места за младежи до 29 години, сираци, младежи с увреждания. Работодатели, разкрили работни места за младежи до 29-годишна възраст (включително млади хора с намалена работоспособност и от социални заведения) получават субсидия в размер на осигуровките на назначените младежи за 12 месеца, а за тези с увреждания или сираци, субсидията включва минималната заплата и осигуровките. За всяко разкрито работно място за обучение за придобиване на професионална квалификация и/или стажуване, на което е наето безработно лице до 29 годишна възраст, на работодателя се предоставят суми съгласно чл.30, ал.2 за срока на обучението и/или стажуването на наето лице, но за не повече от 6 месеца.

Програмата е насочена към младежи на възраст между 18 и 30 години. В нейното осъществяване активна роля може да заеме и община Ракитово.

Гражданско участие на младите хора в икономическото развитие на община Ракитово, е свързано с прилагане принципите на Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите. С Декларацията от 29 юли 1999 година на Народното събрание се препоръчва на органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление да работят активно с младежките неправителствени организации и с младежките групи, като да ги подкрепят при осъществяване на младежки програми и инициативи, според възможностите и ресурсите им.

Младите хора декларират желание да се включат в живота на общината за решаване на собствените си проблеми, като вземат участие в граждански организации. В страната работят младежки неправителствени организации, които реализират младежки инициативи и дейности на местно, регионално и национално ниво, както и европейско. За стимулиране на гражданската активност на младите хора в община Ракитово, трябва да се използва децентрализиран подход, съобразен с характеризираните специфични особености на общината.

От 2001 г. основния източник на финансиране на проекти за местни младежки инициативи е програма "Младеж", дейност "Младежки инициативи". Интересът на младежите към дейността "Младежки инициативи" нараства, което налага създаването на нови програми за стимулиране на гражданската активност и в община Ракитово.

Необходимо е активната политика по заетостта на община Ракитово да бъде насочена приоритетно към следните целеви групи: дълготрайно безработните, младежите без трудов опит или без образование и професия, безработните с ниско образование или без образование и без квалификация, хората с увреждания, възрастните безработни - над 50 години.

Основен приоритет на общинското управление е увеличаването на заетостта и доходите на нископлатените работници. Намаляването на непреките разходи за труд ще доведе до нарастване на разполагаемите (нетни) доходи, което може да се осъществи чрез:

·        намаляване на задължителните лични удръжки за осигуровки и данък. Личното участие в дела на осигурителните вноски изисква внимателно преразглеждане, тъй като ежегодно нараства единствено процентът на личната вноска. Възможни алтернативи са както промяната на законово заложените съотношения работник/работодател, така и договарянето на трайно и гарантирано формиране на част от икономията в заплата;

·        намаляване на данъчната тежест върху ниските и средни доходи от труд. Така ще се създадат по-добри условия за живот на нискодоходните групи от населението;

·        поетапно прилагане на семейното подоходно облагане. Икономията от ДОД ще се инвестира в бюджета на младите семейства, които в голямата си част са нискодоходни, като ще подобри качеството им на живот.

·        максимално използване на възможностите на колективното трудово договаряне, дадени от КТ, за разширяване на социалните придобивки и ваучерите за хранене на работниците, като се разширят съответните данъчни и осигурителни облекчения.

Главната цел е създаването на условия за трайна и добре платена заетост, която ще бъде основа за повишаването на жизнения стандарт на жителите в общината. Тази цел може да се постигне с ежегодното повишаване на доходите от труд, като се отчита растежа на БВП, стабилността на ценовото равнище, производителността на труда и конкурентоспособността на икономиката. Промените в Закона за облагане доходите на физическите лица са предпоставка за намаляване на данъчното бреме, особено върху нископлатените работници. Понастоящем най-високата данъчна тежест е при облагането на труда. Осигуровките са около 42.7% от брутната заплата, а данъкът върху доходите е между 10% и 24% за различните подоходни групи. Ставката по данъка върху доходите нараства с нарастване на облагаемия доход, т.е. този данък е прогресивен. Облагането с осигуровки е регресивно, защото доходи над 1 400 лева месечно не се облагат. Намалението на данъчната, в т.ч и осигурителната тежест, ще намали стимулите за недекларираната заетост, което ще осигури допълнителни приходи в бюджета. Ниските данъци ще стимулират инвестициите и икономическата активност в община Ракитово. Високите данъци влияят негативно върху решението за полагане на труд от страна на работниците. Те водят и до по-ниска икономическа активност на работодателите, респ. и до по-малко на брой предлагани работни места, а от тук за по-ниска заетост и съответно за по-висока безработица.

 _____________________________________________

 

Източник: НСИ