ИНФРАСТРУКТУРА

 

Инфраструктурната осигуреност е един от основните фактори за развитие и усвояване на наличните потенциали и ресурси на територията. Тя е в основата на инвестиционната атрактивност на всяка една административно-териториална единица и е определяща за нивото на социално-икономическия живот.

 

Транспортна инфраструктура

Общинската територия се обслужва единствено от автомобилен транспорт. В огромната си част пътната мрежа е общинска, при това в незадоволително техническо състояние. Чрез нея се осъществяват вътрешните за общината транспортни комуникации, както и връзките със съседните общини Пещера и Батак. Поради сложния характер на релефа, както и поради проблеми с поддръжката на пътищата, те в по-голямата си част са нарушена цялост на асфалтовото покритие, ограничена пропускателна способност, с много завои и проблемни участъци.

 

Rakitovo_admin_roads

Пътна инфраструктура

 

През западната периферия на общината преминава третокласният път Пазарджик-Велинград, чрез който общината се свързва с локалния център Велинград, с областния център Пазарджик и вътрешността на страната. Пътя е в сравнително добро състояние и приемливи технически характеристики.

Като цяло основните пречки за развитието на транспорта и транспортната инфраструктура в общината са свързани с орографските особености на общинската територия (плътността на пътната мрежа е едва 35 км /100 кв.км) и липсата на достатъчно средства в общинския бюджет за поддържането на общинската пътна мрежа.

 

Комуникации

В по-голямата си част община Ракитово е телефонизирана, като са изградени три телефонни станции на Българската Телекомуникационна Компания. Централата в град Ракитово е с капацитет 2 000 аналогови поста, а в град Костандово и село Дорково се експлоатират по около 300 аналогови поста. Предлагат се основно традиционните гласови услуги, като техническото ниво на съоръженията не позволява масовото въвеждане на интернет и други модерни комуникации. Към момента интернет се предлага по комутируеми линии, които са бавни, при това налични са единствено в общинския център.

Сигналите на националната телевизия и националното радио се разпространяват ефирно чрез ретранслатор от връх “Къркария”, намиращ се в землището на село Дорково. Налице е един кабелен оператор, предлагаш кабелна телевизия- “ДЕЙМОС”.

 

Електроснабдяване

Електроснабдяването в Община Ракитово се осъществява от подстанция Велинград от два извода – 20 кV “Мрамор” и 20 кV “Голак”. Допълнително захранване се получава от ВЕЦ Батак извод “Мрамор” 20 кV, който в момента е дежурно напрежение във възлова станция Ракитово.

Град Ракитово е захранен с няколко извода - 20 кV /въздушно и кабелно/.

·         Първи извод – “Парака” – 20 кV – въздушно; извод – ТП 6 /кабелно/ и градските трафопостове.

·         Извод “Христо Ботев” – въздушно ел.захранване

·         Извод ТП 2 и градски трафопостове – кабелно.

·         Извод “Тъкачница” – въздушно /захранва “Новотекс – Р” и “ Блатца”.

·         Всички изводи излизат от възлова станция Ракитово.

·         Село Костандово е захранено от изводите “Голак” и част от “ Мрамор” – 20 кV – въздушно. /ТП 3 и 4 се захранват кабелно от “Мрамор”/.

·         Село Дорково се захранва с извод “Голак” - кV – въздушно, а от ТП 1 до ТП 4 захранването е кабелно.

·         Местностите “Селци”, “Цепина”, “Кулата” се захранват от извод “Голак” 20 кV – въздушно.

 

Водоснабдяване и канализация

Водоснабдяването на Община Ракитово се осъществява по гравитачен път, като водоснабдени са 98 % от домакинствата в общината. Основните и водоизточници по населени места са:

гр. Ракитово

·         Пелев чарк среден дебит 10 л/сек.

·         Люгов чарк - 3 л/сек.

·         Сютка/Открито водохващане/ - 12 л/сек.

·         Мантарица - 2 л/сек.

·         Стояново дере - 3 л/сек.

·         Пашово - 3 л/сек.

·         Общо: 33 л/сек.

гр. Костандово

·         Каптажи “Ц. Чарк” - 4,5 л/сек.

·         Картач - 1,5 л/сек.

с. Дорково

·         Каптажи “Ц. чарк” - 4,5 л/сек.

·         Дуковец - 0,6 л/сек.

Проблемите на водоснабдяването са свързани най-вече с колебанията в дебита на изворите през различните сезони, поради което и трите селища е налице режимно водоподаване. Особено тежки са условията в селата Костандово и Дорково, които са подложени на целогодишен режим.

Друг проблем е свързан с водопроводната мрежа, която е амортизирана и с висока степен на аварийност.

В Общината е изградена канализационна мрежа на 99 %, като обаче липсват пречиствателни станции за отпадни води и няма изградени колектори. Това води до замърсяване на околната среда и практически обезсмисля канализацията. Особено тежки са проблемите по поречието на Стара река, където са заустени по-голямата част от канализационните съоръжения.

Изводи относно инфраструктурната осигуреност на общината:

·         В основната си част общината се обслужва от общински пътища в проблемно техническо и експлоатационно състояние;

·         В комуникационно отношение се предоставят базовите услуги (телефония, поща), като поради технически ограничения достъпа до модерни комуникационни технологии (интернет) е затруднен;

·         Общината е добре осигурена с електроенергия, като капацитета на съоръженията задоволява нуждите на бизнеса и населението;

·         Налице са сериозни проблеми във водоснабдяването и канализацията. И трите селища са на воден режим, а поради липсата на пречиствателни съоръжения изградената канализационна мрежа практически се явява по скоро проблем отколкото предимство за общината.